Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

9594 b943 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaklapki klapki
7249 b951 390
Reposted fromBeardedGentleman BeardedGentleman viaklapki klapki
2249 cc2b 390
Reposted fromposzum poszum viaklapki klapki

February 13 2017

July 10 2015

9115 3a6e 390
Reposted fromsaiwala saiwala vianoisetales noisetales
0720 c196 390
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viakatkad katkad
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
9593 0ee6 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatkad katkad
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viahaszraa haszraa
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen viahaszraa haszraa
1564 e5dd 390
Reposted fromminna minna viajustonebullet justonebullet
6230 7e55 390
3970 9915 390
Reposted fromfelicka felicka vianoisetales noisetales
Reposted frommoxx moxx vianoisetales noisetales
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl