Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

0273 7d7d 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus via100suns 100suns

October 08 2017

4168 04a4 390
Reposted fromaletodelio aletodelio via100suns 100suns
0589 cc9e 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaklapki klapki
8840 9645 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasatyra satyra
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasatyra satyra
5098 944c 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasatyra satyra
4641 44f7 390
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
4114 8a15 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasatyra satyra
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viasatyra satyra
4610 c834 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viasatyra satyra
Reposted fromhernameisalice hernameisalice via100suns 100suns
0160 49f2 390
0222 930f 390
Reposted fromsimplebadger simplebadger viasatyra satyra
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
4629 bcf6 390
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
9397 82a1 390
it made me smile
Reposted fromsaku saku viasatyra satyra
2899 c73e 390
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
9296 9d0a 390
Reposted fromkucyk kucyk viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl