Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

1855 3faf 390
Reposted fromteijakool teijakool viamarkotna markotna
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarkotna markotna
2775 621d 390
4170 da4e 390
-_-'
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viakatkad katkad
9957 61d6 390
5401 40b2 390
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viairmelin irmelin
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
9374 0314 390
Irony at its finest..
Reposted fromsommteck sommteck viairmelin irmelin
6106 1fcf 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
2494 ac7f 390
Reposted fromsnicketylickety snicketylickety viairmelin irmelin
8677 002a 390
Reposted fromsiara siara viairmelin irmelin
8232 95b8 390
Reposted fromerial erial vianattsu nattsu
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapoppyseed poppyseed
0633 817e 390
Reposted frommariola mariola viapompompom pompompom

September 04 2017

just-shower-thoughts:

2020 seems so futuristic for only being 3 years away

Reposted fromdivi divi via100suns 100suns
7279 098a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl