Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

1678 5e29 390
Reposted fromexistential existential viasatyra satyra
7404 2c41 390
Reposted fromtichga tichga viasatyra satyra
0102 a1de 390
Reposted fromteijakool teijakool viasatyra satyra
1485 a751 390
Reposted frommangoe mangoe viasatyra satyra
7677 1fa5 390
Léon, L. Besson (1994)
Reposted frommovieguy movieguy viasatyra satyra
Błędne koła istnieją, bo strasznie trudno je przerwać. Wymaga to wytrzymania olbrzymiego bólu i odwagi, by odrzucić utarty wzorzec. Czasami wydaje się, że łatwiej byłoby dalej trwać w błędnym kole, niż zmierzyć się ze strachem i skoczyć, ryzykując, że nie wyląduje się na nogach.
— It ends with is, Colleen Hoover
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra

August 07 2019

4393 95fe 390
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacoffeegood coffeegood
0729 625b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6418 c91c 390
Reposted frompunisher punisher viaBabson Babson
5818 434d 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaSzczurek Szczurek
Reposted fromlaserpony laserpony viaBabson Babson
5993 63de 390
Reposted fromfeegloo feegloo viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
6620 7db0 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafruneman fruneman
6452 5ea1 390
Reposted frompunisher punisher viaapatia apatia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl