Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2019

4393 95fe 390
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacoffeegood coffeegood
0729 625b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6418 c91c 390
Reposted frompunisher punisher viaBabson Babson
5818 434d 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaSzczurek Szczurek
Reposted fromlaserpony laserpony viaBabson Babson
5993 63de 390
Reposted fromfeegloo feegloo viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
6620 7db0 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafruneman fruneman
6452 5ea1 390
Reposted frompunisher punisher viaapatia apatia
6790 e61a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamy-whole-self my-whole-self
5747 7d6b 390
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

August 06 2019

Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viasatyra satyra
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viasatyra satyra
3675 5a70 390
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasatyra satyra
4503 eaa0 390
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl